Statut

STATUT

FUNDACJI “RODZINA-NATURALNIE”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja „Rodzina-Naturalnie”, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona Aktem Założycielskim sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 15.04.2019 r. przed notariusz Lidią Konopską – Kulą, w jej Kancelarii Notarialnej położonej w Zabrzu przy ulicy Dworcowej 8/1, przez osoby fizyczne:

1) Annę Chwolik,

2) Zuzannę Zep,

3) Ewę Urbanik-Sowę,

zwane dalej „Fundatorem”.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, zgodnie z celami statutowymi.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Tychy.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6

 1. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji o podobnych lub tych samych celach statutowych.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 3. Fundacja może współpracować i przystępować do spółek oraz innych fundacji działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 7

 1. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą: Fundacja “Rodzina-Naturalnie” z siedzibą w Tychach.
 2. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który zostanie ustalony przez Fundatorów.

§ 8

Fundacja może ustanowić odznaki lub medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

 1. Głównym celem Fundacji jest wspieranie rodzin poprzez działalność edukacyjną, społeczną, kulturalną oraz działania z zakresu promocji zdrowia.
 2. Celami szczegółowymi Fundacji są:
  • – promowanie wartości rodziny,
   – wspieranie rodzin w tworzeniu trwałych więzi,
   – integracja rodzin, szczególnie mam przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych,
   – prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania rozwoju dzieci,
   – wspomaganie rodziców w świadomym rodzicielstwie,
   – promowanie pedagogiki Marii Montessori.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

   – stworzenie przestrzeni zgodnej z założeniami pedagogiki Marii Montessori, przyjaznej rodzinom, zwłaszcza tym z małymi dziećmi,
   – stworzenie miejsca spotkań dla rodzin,
   – działania edukacyjne, kulturalne i duszpasterskie wspomagające wszechstronny rozwój rodziców oraz dzieci,
   – promowanie i sprzedaż książek o tematyce zbieżnej z założeniami Fundacji,
   – współpracę z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych,
   – udostępnianie innym podmiotom powierzchni użytkowej na realizację celów zbliżonych do celów Fundacji, organizowanie konferencji, kursów, spotkań tematycznych i innych spotkań.

§ 11

Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, o ile ich działalność jest zbieżna z celami Fundacji oraz w ramach swoich możliwości kadrowych i finansowych.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny wniesiony przez Fundatorów w kwocie 2100 zł (słownie: dwa tysiące zł) oraz środki finansowe, prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 2. Z majątku Fundacji wskazanego w ustępie poprzedzającym Fundatorzy wydzielają:
  • – na realizację celów statutowych Fundacji kwotę 1100 zł (słownie: jeden tysiąc zł),
   – na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł).

§ 13

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych, w tym dotacji instytucji publicznych,
 3. dochodów ze zbiórek publicznych,
 4. dywidend i zysków z akcji i udziałów,
 5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 6. dotacji Fundatora,
 7. wpłat uzyskiwanych z 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego,
 8. loterii, aukcji i konkursów.

§ 15

 1. Dochody Fundacji przeznaczone są na realizację celów Fundacji.
 2. Środki majątkowe pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn lub spadków mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli przekazujących te środki, zgodnie z pkt. 3 poniżej.
 3. Przekazujący Fundacji dotację, subwencje, spadki lub darowizny może zastrzec, że środki majątkowe z nich pochodzące mają być wykorzystywane w określony sposób. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja nie przyjmuje takich dotacji, subwencji, spadków lub darowizn, bądź zwraca środki z nich pochodzące, jeżeli takie dotacje, subwencje, spadki lub darowizny zostały już przyjęte.
 4. Jeżeli przekazaniu nie towarzyszy określony cel ich wykorzystania Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 6. Fundacja nie może:
  • – udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem jakichkolwiek zobowiązań członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
   – przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
   – wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
   kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż ceny rynkowe.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 16

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, włączając w to Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Członkami Zarządu mogą być Fundatorzy.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 5. Członków Zarządu powołuje Prezes Fundacji
 6. Członków Zarządu Fundacji wchodzących w skład pierwszego Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy.
 7. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na okres wspólnej 3-letniej kadencji, co oznacza, iż mandat członka Zarządu Fundacji powołanego przed upływem danej kadencji Zarząd Fundacji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu Fundacji.
 8. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa:
  • – z upływem kadencji,
   – z chwilą doręczenia oświadczenia o odwołaniu z Zarządu Fundacji,
   – z chwilą złożenia Fundacji rezygnacji,
   – z chwilą śmierci.
 9. Zarząd może uchwalić regulamin działania Zarządu Fundacji.

§ 18

 1. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z zarządzeniem Fundacją.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
  • – reprezentowanie Fundacji i prowadzenie jej bieżących spraw,
   – opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
   – sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
   – tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
   – powoływanie i odwoływanie osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
   – ustalanie wielkości zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Fundacji,
   – podejmowanie decyzji w zakresie prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,
   – przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, zapisów i spadków.
 3. Zarząd Fundacji sporządza i przyjmuje coroczne sprawozdanie z działalności Fundacji, w terminie do 31 marca – za rok ubiegły.
 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał konieczna jest obecność połowy jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 6. O terminach posiedzeń Zarządu Fundacji powiadamiani są członkowie Zarządu drogą mailową.

§ 19

Prezes Zarządu:

 1. opracowuje projekty rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji oraz projekty preliminarzy wydatków Fundacji.
 2. kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz zarządza jej majątkiem.
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
 4. ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji.
 5. powołuje członków Zarządu.

§ 20

Wiceprezes Zarządu posiada wszystkie uprawnienia, kompetencje i obowiązki Prezesa Zarządu.

§ 21

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji wynagrodzenie oraz przysługuje im prawo do zwrotu wydatków poniesionych przez nich przy wykonywaniu swych funkcji na rzecz Fundacji.
 2. Wysokości wynagrodzenia i zasady zwrotu wydatków określa Zarząd.
 3. Wynagrodzenie nie może być wyższe niż określone w Art. 8 pkt 8) ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1252 ze zm.).
 4. Zarząd może uchwalać nagrody finansowe oraz rzeczowe dla członków Zarządu, udzielane w miarę możliwości finansowych Fundacji.

§ 22

 1. Do składania oświadczenia woli w codziennych bieżących sprawa działalności Fundacji uprawniony jest samodzielnie każdy z członków Zarządu
 2. Do oświadczeń przekraczających wartość 2 tys. złotych, imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji działający wspólnie z innym członkiem Zarządu Fundacji.


ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 23

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności celów statutowych.
 2. Do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne jednostki organizacyjne, względnie uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego lub handlowego. Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracować z wolontariuszami.
 3. Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. Zakres działania jednostek organizacyjnych oraz zakres obowiązków i uprawnień osób kierujących nimi określa Zarząd Fundacji w formie regulaminu organizacyjnego.

§ 24

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

 1. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 2. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
 3. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 4. przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.10.A),
 5. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 6. działalność wspomagająca edukację (PKD 5.60 Z),
 7. pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59 D).

§ 25

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza zostanie wyodrębniona od pozostałej działalności.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU FUNDACJI

§ 26

 1. Zmiana statutu Fundacji wymaga dla swej ważności uchwały Zarządu.
 2. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji.
 3. Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć działań niezgodnych z dotychczasowymi celami działania Fundacji.

ROZDZIAŁ VII

LIKWIDACJA, ŁĄCZENIE FUNDACJI

§ 27

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Fundacja może dla osiągnięcia swoich celów – połączyć się z inna fundacją.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji.
 4. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
 5. Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji przekazany zostanie w częściach równych na rzecz Fundacji, wskazanej przez Zarząd, prowadzącej działalność charytatywną.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.